Privātuma politika

Digitālais veselības hakatons ir izveidots, lai izprastu lietotāju vēlmes un piedāvātu skaidras “ceļa kartes” visiem lietotājiem ērtas veselības aprūpes veidošanā, definējot vēlamo lietotāja pieredzi digitālā vidē tādās situācijās kā receptes saņemšana, attālinātas ārsta konsultācijas vai savu veselības datu pieejamība.

 

Jūsu privātums un datu aizsardzība Digitālās veselības hakatona pārzinim ir ļoti nozīmīga. Jūsu personas datu iesniegšana paredz, ka esat akceptējis tālāk norādītos datu apstrādes principus.

 

Digitālās veselības hakatona privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) sniegt informāciju par to, kādiem nolūkiem tiek iegūti personas dati, datu apstrādes termiņu, personas datu aizsardzību, kā arī informēt par personas tiesībām un pienākumiem.

 

Digitālās veselības hakatona personas datu pārzinis ir Nacionālais veselības dienesta (turpmāk – Dienests).

 

Pārziņa kontaktinformācija:

Dienesta datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

 

Digitālās veselības hakatona personu datu apstrādātājs ir SIA “Helve” (turpmāk – Apstrādātājs).

Apstrādātāja kontaktinformācija:

Apstrādātāja datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

 

Personas datu apstrādes mērķis – Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, pārstāvētā organizācija/ iestāde, ieņemamais amats, pieredze darbā ar hakatona norisei nepieciešamajām programmām) tiks veikta, lai reģistrētu dalību pasākumā, nodrošinātu saziņu pirms hakatona un hakatona laikā, nodrošinātu pieejamību hakatona norises platformai, dalītu komandās, kā arī pēc hakatona informētu par projekta tālāko gaitu.

 

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā.

Digitālās veselības hakatona norisē iesaistītie Dienesta un Apstrādātāja darbinieki Jūsu personas datus apstrādās tikai sekmīgai hakatona norisei, ievērojot personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz 2021. gada 30. jūnijam.

 

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, vai Jūs vēlaties izmantot Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības, ziņojiet par to Dienesta datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu datuaizsardziba@vmnvd.gov.lv vai Apstrādātāja datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu hq@helve.eu, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta.

 

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.